шохойжуулах үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ